FØD i Scrabble - ordspill.com

FØD i Scrabble

FØD er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DFØ.

Scrabble poeng
8
Scrabble poeng per bokstav
F2Ø5D1

Ved å legge til én bokstav til FØD kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YD 14
FØDA 9
FØDE 9
FØDT 9

Ord som starter på FØD

OrdPoeng
FØDSELSØYEBLIKK 34
FØDERÅDSBYGNING 33
FØDSELSFORLØPET 29
FØDERÅDSBREVENE 29
FØDSELSHJELPERE 28
FØDERÅDSBREVET 28
FØDSELSFORLØPA 28
FØDSELSHJELPENE 28
FØDERÅDSBREVER 28
FØDSELSPROBLEMA 28
FØDSELSFORLØP 27
FØDSELSPROBLEM 27
FØDSELSHJELPER 27
FØDERÅDSBREVA 27
FØDSELSHJELPEN 27
FØDSELSHJELPA 26
FØDERÅDSFOLKENE 26
FØDERÅDSBREV 26
FØDSELSTOPPENE 26
FØDSELSTOPPET 25
FØDSELSBOOMENE 25
FØDSELSTOPPEN 25
FØDEBYGDENE 25
FØDSELSHJELP 25
FØDERÅDSFOLKET 25
FØDSELSDAGSGAVE 25
FØDSELSNUMMERET 25
FØDSELSDAGSGAVA 25
FØDSELSTOPPA 24
FØDEHJEMMENE 24
FØDSELSBOOMEN 24
FØDERÅDSFOLKA 24
FØDEAVDELINGENE 24
FØDSELSBOOMER 24
FØDEFORHOLDENE 24
FØDEBYGDER 24
FØDEBYGDEN 24
FØDSELSBIDRAGET 24
FØDSELSDAGSBARN 24
FØDSELSNUMMER 23
FØDEFORHOLDET 23
FØDERÅDSFOLK 23
FØDEBYGDA 23
FØDSELSKULLENE 23
FØDSELSBIDRAGA 23
FØDSELSVEKTENE 23
FØDEAVDELINGER 23
FØDEAVDELINGEN 23
FØDSELSDAGSKAKA 23
FØDSELSPENGENE 23
FØDSELSPERMENE 23
FØDSELSDAGSKAKE 23
FØDSELSTOPP 23
FØDSELSKONTROLL 23
FØDSELSNUMRENE 23
FØDEHJEMMET 23
FØDSELSVEKTER 22
FØDSELSDAGSFEST 22
FØDEBYGD 22
FØDEHJEMMA 22
FØDEFORHOLDA 22
FØDSELSBOOM 22
FØDSELSPERMEN 22
FØDSELSKULLET 22
FØDERASJONENE 22
FØDEAVDELINGA 22
FØDSELSVEKTEN 22
FØDEBYENE 22
FØDSELSBIDRAG 22
FØDSELSPERMER 22
FØDSELSPENGER 22
FØDSELSKLINIKK 22
FØDEKLINIKKENE 22
FØDSELSNUMRE 21
FØDERASJONEN 21
FØDSELSNUMRA 21
FØDSELSVEKTA 21
FØDSELSTERMINEN 21
FØDERASJONER 21
FØDSELSKULLA 21
FØDEKLINIKKEN 21
FØDEKLINIKKER 21
FØDSELSMERKENE 21
FØDSELSTERMINER 21
FØDSELSREGISTER 21
FØDSELSREGISTRA 21
FØDSELSREGISTRE 21
FØDEFORHOLD 21
FØDEAVDELING 21
FØDEBYER 21
FØDEBYEN 21
FØDELEDNINGENE 20
FØDSELSGLEDENE 20
FØDSELSMERKET 20
FØDSELSVEKT 20
FØDERALISTISKE 20
FØDSELSSKADENE 20
FØDEPLASSENE 20
FØDSELSÅRENE 20
FØDSELSPERM 20
FØDSELSATTESTEN 20
FØDSELSMERKER 20
FØDSELSKULL 20
FØDSELSDATOENE 20
FØDSELSATTESTER 20
FØDSELSVEENE 20
FØDSELSMERKA 19
FØDEKLINIKK 19
FØDSELSVEER 19
FØDSELSDATAENE 19
FØDSELSLEGENE 19
FØDSELSDATOER 19
FØDSELSÅRET 19
FØDSELSGLEDEN 19
FØDSELSMERKE 19
FØDSELSSKADEN 19
FØDELEDNINGEN 19
FØDSELSTALLENE 19
FØDERALISTISK 19
FØDSELSSKADER 19
FØDEPLASSER 19
FØDSELSVEEN 19
FØDSELSGLEDER 19
FØDEBY 19
FØDEHEIMENE 19
FØDSELSDAGENE 19
FØDEHJEM 19
FØDELEDNINGER 19
FØDERALISMENE 19
FØDSELSTERMIN 19
FØDERASJON 19
FØDSELSDATOEN 19
FØDEPLASSEN 19
FØDSELSDATAEN 18
FØDSELSDATAET 18
FØDESTUENE 18
FØDSELSTALENE 18
FØDEVARENE 18
FØDEHEIMEN 18
FØDSELSÅRA 18
FØDERATIVE 18
FØDSELSRATENE 18
FØDERALISTENE 18
FØDERATIVT 18
FØDSELSTALLET 18
FØDERÅDENE 18
FØDEHEIMER 18
FØDSELSSKADE 18
FØDELEDNINGA 18
FØDSELSGLEDE 18
FØDEMIDDELET 18
FØDSELSATTEST 18
FØDSELSLEGER 18
FØDERALISMER 18
FØDSELSDAGEN 18
FØDSELSDAGER 18
FØDSELSLEGEN 18
FØDERALISMEN 18
FØDSELSGLEDA 18
FØDERALISTER 17
FØDELEDNING 17
FØDSELSÅR 17
FØDSELSVE 17
FØDEMIDLENE 17
FØDESTUEN 17
FØDSELSLEGE 17
FØDEPLASS 17
FØDERÅDET 17
FØDERALISME 17
FØDEVAREN 17
FØDERATIV 17
FØDESTUER 17
FØDSELSTALLA 17
FØDSELSDATO 17
FØDSELSRATEN 17
FØDSELSRATER 17
FØDEVARER 17
FØDERALISTEN 17
FØDSELSTALET 17
FØDSELSRIENE 17
FØDESTUE 16
FØDEVARE 16
FØDEVARA 16
FØDEHEIM 16
FØDESTUA 16
FØDERÅDA 16
FØDSELSRATE 16
FØDSELSRIEN 16
FØDEMIDLER 16
FØDSELSDATA 16
FØDESTEDENE 16
FØDEMIDLET 16
FØDELANDENE 16
FØDSELSTALL 16
FØDSELSRIER 16
FØDSELSTALA 16
FØDSELSDAG 16
FØDEMIDDEL 16
FØDERÅD 15
FØDESTEDER 15
FØDSELSTAL 15
FØDEMIDLA 15
FØDESTEDET 15
FØDINGENE 15
FØDSELSRIA 15
FØDERALIST 15
FØDELANDET 15
FØDINGER 14
FØDSELSRI 14
FØDINGEN 14
FØDELANDA 14
FØDERALT 13
FØDERALE 13
FØDSLENE 13
FØDSELEN 13
FØDINGA 13
FØDELAND 13
FØDESTED 13
FØDING 12
FØDERAL 12
FØDERNE 12
FØDENDE 12
FØDSLER 12
FØDEREN 12
FØDENE 11
FØDSEL 11
FØDERE 11
FØDER 10
FØDDE 10
FØDTE 10
FØDES 10
FØDEN 10
FØDT 9
FØDA 9
FØDE 9
FØDD 9

Ord som slutter med FØD

OrdPoeng
GJENFØD 16
AVFØD 13

Anagram av FØD

For mer informasjon om ordet FØD kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FØD til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok