GA i Scrabble - ordspill.com

GA i Scrabble

GA er et verb2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AG.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
G2A1

Ved å legge til én bokstav til GA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VAG 7
GAP 7
JAG 7
GAV 7
GAU 7
BAG 7
HAG 6
GAM 5
MAG 5
FAG 5
DAG 4
TAG 4
SAG 4
RAG 4
NAG 4
LAG 4
ANG 4
GLA 4
GRA 4
ARG 4
AGN 4
GAS 4
GAR 4
GAN 4
GAL 4
AGE 4

Ord som starter på GA

OrdPoeng
GABBRO 14
GAUPNA 13
GAUPNE 13
GABBEN 13
GAUVEN 13
GABBET 13
GAUVES 13
GAUVET 13
GABBES 13
GAUPER 13
GAUVRA 13
GAUPA 12
GAUVR 12
GAUPN 12
GABBA 12
GAUVE 12
GAUVA 12
GABBE 12
GAUPE 12
GABUN 12
GAYDAR 12
GAUING 11
GAYAL 11
GABION 11
GAUMES 11
GAMPES 11
GAMBLA 11
GAMBLE 11
GAUP 11
GAMBIT 11
GAUV 11
GAUMER 11
GAMPEN 11
GABB 11
GAUKEN 11
GAMPET 11
GAMBER 11
GAPING 11
GAMBIR 11
GAPORD 11
GAMPA 10
GAUTET 10
GARPET 10
GAPLER 10
GAUSEN 10
GAUMA 10
GAULER 10
GAMBL 10
GAPLO 10
GAULTE 10
GAUKE 10
GAUSES 10
GAMBE 10
GAUGE 10
GAMPE 10
GARPEN 10
GAPERI 10
GARVET 10
GARVER 10
GAUME 10
GAULES 10
GAPENT 10
GAUSER 10
GAUKA 10
GATEUR 10
GAUREN 10
GAVLEN 10
GAVIAL 10
GARVES 10
GAULET 10
GARPES 10
GASJEN 10
GAVENE 10
GAVNET 10
GANJA 9
GAPES 9
GAUDA 9
GAUTE 9
GARVA 9
GAUSS 9
GAPER 9
GAUST 9
GAPET 9
GAGGEN 9
GAPEN 9
GARVE 9
GAPLE 9
GAUER 9
GAPTE 9
GAUES 9
GARPA 9
GAFFER 9
GAFFEL 9
GAMMEL 9
GAFFES 9
GAMMEN 9
GAMMAL 9
GAKKER 9
GAFFET 9
GAULT 9
GAVER 9
GAUSE 9
GAUET 9
GAUM 9
GAMP 9
GAVEN 9
GAULA 9
GAUTA 9
GAPNE 9
GAUSA 9
GASJE 9
GARPE 9
GAUK 9
GAULE 9
GAKKE 8
GAGLER 8
GAGNET 8
GANGER 8
GARING 8
GARMET 8
GAPA 8
GAUT 8
GAFFE 8
GAGENE 8
GAMSER 8
GALING 8
GAFFA 8
GAFLES 8
GALGEN 8
GAMMA 8
GAKKA 8
GAPT 8
GANGES 8
GAUL 8
GAUR 8
GAGEST 8
GAFLET 8
GANING 8
GAMME 8
GAVL 8
GANSKE 8
GAPE 8
GANGET 8
GAUS 8
GARV 8
GAVE 8
GARP 8
GAMSES 8
GASING 8
GAUA 8
GAMERE 8
GAVA 8
GAUE 8
GAMSET 8
GANTER 7
GASSER 7
GAGNS 7
GANDER 7
GALDES 7
GANETE 7
GAGG 7
GALLET 7
GANDET 7
GASSLA 7
GALDER 7
GARTET 7
GAKK 7
GALENT 7
GASSEN 7
GANDEN 7
GARDES 7
GADDER 7
GANDES 7
GAFF 7
GALDET 7
GAIDER 7
GALEST 7
GANTEN 7
GAV 7
GASTEN 7
GAP 7
GANERE 7
GALEAS 7
GARDET 7
GAIDES 7
GASSET 7
GALLER 7
GALTER 7
GAFLE 7
GARME 7
GAMER 7
GAMSE 7
GAFLA 7
GAMAN 7
GAGNA 7
GALON 7
GAGNE 7
GAGAT 7
GARMA 7
GAGLA 7
GAU 7
GAGET 7
GALGE 7
GAGER 7
GANGE 7
GAMLE 7
GAMLA 7
GAMIN 7
GAGEN 7
GAMSA 7
GANGA 7
GAGES 7
GAMES 7
GAMET 7
GASSE 6
GARDE 6
GALLE 6
GALET 6
GARNA 6
GATTA 6
GASTA 6
GATEN 6
GALEN 6
GANEN 6
GARM 6
GASEN 6
GAMA 6
GAREN 6
GAMS 6
GAGL 6
GALER 6
GALNE 6
GAGN 6
GALDR 6
GANG 6
GAIDE 6
GARNI 6
GALAN 6
GALEI 6
GAGT 6
GASES 6
GANET 6
GANDE 6
GARET 6
GASET 6
GARDA 6
GANES 6
GARTE 6
GALES 6
GANDA 6
GANER 6
GANTE 6
GALDE 6
GASER 6
GARTA 6
GAFL 6
GANTA 6
GARNE 6
GARES 6
GAGA 6
GAME 6
GALDA 6
GASEL 6
GAIDA 6
GASSA 6
GATER 6
GALLA 6
GARER 6
GAGE 6
GAIER 6
GALTE 6
GAID 5
GAG 5
GAM 5
GALD 5
GALT 5
GARN 5
GALE 5
GARE 5
GANE 5
GATE 5
GALA 5
GAND 5
GARD 5
GADD 5
GART 5
GATA 5
GANA 5
GANT 5
GALL 5
GASA 5
GASS 5
GASE 5
GAST 5
GARA 5
GATT 5
GAL 4
GAN 4
GAS 4
GAR 4

Ord som slutter med GA

OrdPoeng
CHAGGA 19
BJØRGA 17
CONGA 16
BYGGA 15
BYLAGA 15
SKJØGA 15
ØVINGA 14
UHUGA 14
HYINGA 14
FLYGGA 14
HYGGA 14
OPPGA 13
PUGGA 13
UTRUGA 13
BØLGA 13
BELUGA 13
BYGA 13
BULAGA 13
VUGGA 13
BEVEGA 13
NYENGA 12
BAUGA 12
HUGGA 12
NYINGA 12
TVÅGA 12
TJUGA 12
FNUGGA 12
PUNGA 12
BEHAGA 12
GRUGGA 12
YTINGA 12
LYINGA 12
FJONGA 12
SMYGA 12
GYNGA 12
ØKINGA 12
TYINGA 12
HÅNDGA 12
RYGGA 12
SNØGGA 12
ÆRINGA 12
RYINGA 12
NYLAGA 12
BLOGGA 12
TYGGA 12
HAUGA 11
IHUGA 11
JOGGA 11
FØLGA 11
PLAGGA 11
POENGA 11
GÅINGA 11
VOGGA 11
FJELGA 11
ØRINGA 11
DYNGA 11
KJENGA 11
VOLDGA 11
KUINGA 11
GUGGA 11
TYNGA 11
MUGGA 11
FJOGA 11
SPONGA 11
ØNINGA 11
PUGA 11
ØSINGA 11
YOGA 11
FÅINGA 11
GA 11
BOLAGA 11
BUGA 11
SVERGA 10
PLINGA 10
HOGGA 10
SÅINGA 10
DUGGA 10
SVINGA 10
VAGGA 10
SVELGA 10
BONGA 10
LØSGA 10
SMUGA 10
GROGGA 10
NUGGA 10
BORGA 10
VIGGA 10
TUGGA 10
RUINGA 10
URINGA 10
SUGGA 10
KNUGA 10
TÅINGA 10
BEDAGA 10
YNGA 10
ÅLINGA 10
DRØGA 10
HUGA 10
VIINGA 10
KJAGA 10
LOVGA 10
KVIGA 10
AUINGA 10
EVINGA 10
RUGGA 10
BIINGA 10
ULINGA 10
UTSAGA 10
PLOGA 10
PIGGA 10
LUGGA 10
KVEGA 10
DØLGA 10
BELAGA 10
PEGGA 10
SØRGA 10
SJOGA 10
SJAGA 9
DUNGA 9
BLEGA 9
TRÅGA 9
RUNGA 9
ÅINGA 9
BERGA 9
BANGA 9
TUNGA 9
BLAGA 9
VIRGA 9
PLAGA 9
HAINGA 9
SVAGA 9
FORAGA 9
BOGA 9
ULAGA 9
PINGA 9
LUNGA 9
FUGA 9
KNEGGA 9
TRUGA 9
HORGA 9
VERGA 9
KNAGGA 9
TOEGGA 9
BRAGA 9
FLAGGA 9
PANGA 9
LAUGA 9
VINGA 9
PREGA 9
VALGA 9
UGGA 9
TVAGA 9
PENGA 9
MUGA 9
ENEGGA 8
KLENGA 8
DREGGA 8
HELGA 8
GA 8
JAGA 8
GA 8
ILEGGA 8
RUGA 8
GIGGA 8
FONGA 8
KAGGA 8
HENGA 8
MAGGA 8
KORGA 8
ELTOGA 8
OSINGA 8
LOINGA 8
UTGA 8
OMEGA 8
FOLGA 8
KNOGA 8
JEGA 8
AKINGA 8
DOGGA 8
FLENGA 8
AVGA 8
KONGA 8
FORGA 8
MEGGA 8
VAGA 8
LOGGA 8
GIINGA 8
ROINGA 8
ILTOGA 8
FLOGA 8
BEGA 8
MALAGA 8
SUGA 8
SEINGA 7
TEINGA 7
LIINGA 7
STENGA 7
ENINGA 7
REINGA 7
ISSAGA 7
ESINGA 7
ELINGA 7
NEINGA 7
ALINGA 7
EIINGA 7
ISINGA 7
SLANGA 7
LEINGA 7
DROGA 7
NAGGA 7
IMAGA 7
LONGA 7
LEGGA 7
KRIGA 7
RONGA 7
FERGA 7
KRAGA 7
SORGA 7
MENGA 7
TONGA 7
GANGA 7
DORGA 7
RIGGA 7
SIGGA 7
FEIGA 7
FLAGA 7
LIGGA 7
FENGA 7
MARGA 7
FELGA 7
KNEGA 7
FREGA 7
FANGA 7
DEGGA 7
TAGGA 7
DIGGA 7
FARGA 7
HIGA 7
TORGA 7
TIGGA 7
SAKGA 7
FRIGA 7
MEDGA 7
LAGGA 7
FOGA 7
KINGA 7
MANGA 7
OMGA 7
SKAGA 7
SAGGA 7
KLAGA 7
TALGA 6
SAIGA 6
LENGA 6
LOGA 6
TANGA 6
SOGA 6
EGGA 6
ORGA 6
GAGA 6
MAGA 6
TOGA 6
STEGA 6
DRAGA 6
SENGA 6
TINGA 6
RINGA 6
DREGA 6
SALGA 6
TERGA 6
LANGA 6
INNGA 6
FAGA 6
DEIGA 6
TILGA 6
SNAGA 6
RANGA 6
SLAGA 6
SANGA 6
STAGA 6
TREGA 6
TAIGA 6
TARGA 6
NAGA 5
ELGA 5
LIGA 5
ENGA 5
LEGA 5
ARGA 5
TEGA 5
EIGA 5
RAGA 5
SAGA 5
ANGA 5
INGA 5
LAGA 5
DAGA 5
RIGA 5
SIGA 5
AGA 4

Lignende ord av GA

Anagram av GA

For mer informasjon om ordet GA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok