KA i Scrabble - ordspill.com

KA i Scrabble

KA er et substantiv2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AK.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
K2A1

Ved å legge til én bokstav til KA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
KØA 8
ØKA 8
ÅKA 7
KAV 7
VAK 7
UKA 7
PAK 7
KUA 7
KAU 7
JAK 7
AUK 7
BAK 7
HAK 6
KAM 5
MAK 5
AKT 4
ANK 4
ARK 4
TAK 4
SKA 4
SAK 4
RAK 4
ASK 4
LAK 4
KRA 4
KAE 4
KNA 4
KEA 4
AKS 4
KAT 4
KAS 4
KAR 4
KAN 4
KAL 4
KAI 4
AKE 4

Ord som starter på KA

OrdPoeng
KABYL 14
KAJUN 12
KAPUN 12
KABBA 12
KAPPA 12
KAPPE 12
KABBE 12
KAUPA 12
KAUP 11
KABB 11
KAPP 11
KAPOK 11
KAMBA 10
KAUKE 10
KAUKA 10
KARVA 9
KAVEN 9
KAPRA 9
KAUES 9
KABLE 9
KAVLA 9
KAUTE 9
KAVET 9
KAVER 9
KAUER 9
KAUK 9
KALVA 9
KARPE 9
KASUS 9
KABLA 9
KAUSE 9
KABEL 9
KAURI 9
KAVES 9
KALUN 9
KABIN 9
KABAL 9
KARIB 9
KALVE 9
KAVLE 9
KAPSL 9
KAPRE 9
KAPER 9
KAJAL 9
KAUET 9
KAVAI 9
KARVE 9
KAMP 9
KAVDE 9
KAPO 9
KAKKA 8
KAVL 8
KAGGE 8
KAGGA 8
KAMMA 8
KASKO 8
KAPS 8
KALV 8
KAUR 8
KAPR 8
KARGO 8
KAUT 8
KAUE 8
KAMME 8
KABL 8
KAVE 8
KAKAO 8
KAFFE 8
KAUA 8
KAKKE 8
KAVA 8
KAVD 8
KARV 8
KAKEN 7
KAKLE 7
KAKSA 7
KARKA 7
KAMRA 7
KAU 7
KANKA 7
KAMSA 7
KAMEL 7
KALIF 7
KAKLA 7
KAKER 7
KAKSE 7
KAMRE 7
KARKE 7
KANAK 7
KARSK 7
KAMSE 7
KANKE 7
KAING 7
KALKA 7
KALKE 7
KANON 7
KARMA 7
KAKET 7
KAKK 7
KAKES 7
KAV 7
KAOSA 7
KAMIN 7
KAFIR 7
KANEN 6
KALK 6
KAFE 6
KANAT 6
KARM 6
KAKI 6
KARK 6
KAIER 6
KANIN 6
KAENE 6
KAKA 6
KARTA 6
KAME 6
KANO 6
KADER 6
KANTR 6
KANEL 6
KARES 6
KATER 6
KANK 6
KASSA 6
KAOS 6
KAKL 6
KAKE 6
KAREN 6
KALDE 6
KAMS 6
KALTE 6
KASES 6
KADDE 6
KARDE 6
KARET 6
KALAS 6
KASEN 6
KASER 6
KAIES 6
KATTA 6
KALEN 6
KANNA 6
KALIA 6
KANER 6
KASSE 6
KARRA 6
KARTE 6
KASTE 6
KATET 6
KALLA 6
KALDT 6
KADRE 6
KARDA 6
KANNE 6
KALLE 6
KAIEN 6
KARRE 6
KAKS 6
KASTA 6
KANTA 6
KARER 6
KAIET 6
KASET 6
KARSE 6
KANAL 6
KATEN 6
KARAT 6
KALER 6
KATTE 6
KARA 5
KAM 5
KAK 5
KANE 5
KAIA 5
KASE 5
KATT 5
KARR 5
KALL 5
KALA 5
KALI 5
KANT 5
KARE 5
KAST 5
KARD 5
KANA 5
KAES 5
KALD 5
KAIE 5
KASA 5
KASS 5
KAEN 5
KALT 5
KAER 5
KADD 5
KART 5
KADI 5
KAI 4
KAR 4
KAS 4
KAL 4
KAT 4
KAN 4
KAE 4

Ord som slutter med KA

OrdPoeng
CHOKA 18
HACKA 17
FØYKA 16
KICKA 16
RACKA 15
NICKA 15
VÆSKA 14
MJUKA 13
BUKKA 13
BUNKA 12
MØKKA 12
FYLKA 12
MYSKA 12
PURKA 12
NYKKA 12
TJÅKA 12
SJUKA 12
DYKKA 12
JUNKA 12
SJÅKA 12
VULKA 12
HULKA 11
KA 11
POKKA 11
LYSKA 11
FYKA 11
VOKKA 11
LØKKA 11
RYNKA 11
KRØKA 11
HÅLKA 11
BUKA 11
MYKA 11
DYRKA 11
MØRKA 11
HAUKA 11
HUSKA 11
DYNKA 11
RUKKA 10
SYKA 10
VODKA 10
GAUKA 10
TØRKA 10
POLKA 10
SUKKA 10
VIKKA 10
MUNKA 10
PIKKA 10
BIKKA 10
VEKKA 10
DUKKA 10
KULKA 10
FUSKA 10
KUSKA 10
BAKKA 10
FUNKA 10
ØNSKA 10
KAUKA 10
YRKA 10
YNKA 10
HUKA 10
JOIKA 10
RØSKA 10
HIKKA 9
VERKA 9
NURKA 9
STÅKA 9
HAKKA 9
RUSKA 9
HORKA 9
PISKA 9
PREKA 9
RUNKA 9
VIRKA 9
ÅTAKA 9
DRÅKA 9
VRAKA 9
HEKKA 9
VESKA 9
SULKA 9
PIRKA 9
STUKA 9
VINKA 9
VISKA 9
LUSKA 9
BARKA 9
BLEKA 9
PINKA 9
SVIKA 9
DUSKA 9
RAUKA 9
JENKA 9
JELKA 9
SPEKA 9
JASKA 9
KA 9
BOKA 9
LURKA 9
BREKA 9
DUNKA 9
VANKA 9
JOKA 9
BANKA 9
KA 9
KA 9
KROKA 8
MAKKA 8
KA 8
PIKA 8
VAKA 8
HANKA 8
DOKKA 8
TOKKA 8
BEKA 8
ULKA 8
VIKA 8
LUKA 8
FOLKA 8
PAKA 8
KA 8
BAKA 8
AUKA 8
HARKA 8
HINKA 8
RUKA 8
DUKA 8
ØKA 8
PEKA 8
FLOKA 8
HERKA 8
KIKKA 8
ROKKA 8
KONKA 8
MEKKA 8
GAKKA 8
HAIKA 8
SHAKA 8
KOKA 7
RAKKA 7
MASKA 7
HAKA 7
SAKKA 7
KINKA 7
FLAKA 7
LEKKA 7
FISKA 7
KRAKA 7
MERKA 7
TAKKA 7
FARKA 7
ÅKA 7
UKA 7
DIKKA 7
TIKKA 7
KARKA 7
KALKA 7
HIKA 7
TEKKA 7
RIKKA 7
KEIKA 7
OKKA 7
MESKA 7
STAKA 6
DIRKA 6
MAKA 6
LARKA 6
TASKA 6
DASKA 6
RASKA 6
TANKA 6
LOKA 6
ORKA 6
FIKA 6
DANKA 6
AKKA 6
SANKA 6
KAKA 6
SENKA 6
ILSKA 6
KIKA 6
SINKA 6
SNAKA 6
REIKA 6
LIRKA 6
LENKA 6
TISKA 6
TAKA 5
RIKA 5
NEKA 5
REKA 5
ALKA 5
LIKA 5
ASKA 5
LAKA 5
SAKA 5
ESKA 5
TIKA 5
ARKA 5
RAKA 5
INKA 5
ENKA 5
SIKA 5
ANKA 5
IDKA 5
DIKA 5
EIKA 5
LEKA 5
SKA 4

Lignende ord av KA

Anagram av KA

For mer informasjon om ordet KA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok