LOV i Scrabble - ordspill.com

LOV i Scrabble

LOV er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver LOV.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
L1O2V4

Ved å legge til én bokstav til LOV kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ULOV 11
HOVL 10
GOLV 9
KLOV 9
KOLV 9
VOLF 9
VOLM 9
LOVA 8
LOVD 8
LOVE 8
LOVT 8
OVAL 8
TOLV 8
VOLD 8
VOLT 8

Ord som starter på LOV

OrdPoeng
LOVBYINGEN 23
LOVLØYSENE 23
LOVBESKYTT 23
LOVBØY 22
LOVLØYSEN 22
LOVLØYSER 22
LOVFORBUDA 22
LOVBYINGA 22
LOVGYLDIGE 21
LOVFORBUD 21
LOVBYENDE 21
LOVSPRÅKET 21
LOVKYNDIGE 21
LOVUTVALGA 21
LOVLØYSE 21
LOVHJEMMEL 21
LOVBYING 21
LOVBØKENE 21
LOVPÅLAGTE 21
LOVSTUDIUM 21
LOVBRYTER 21
LOVSYNGING 21
LOVLØYSA 21
LOVBYDDE 20
LOVBØKER 20
LOVHJEMLET 20
LOVUTVALG 20
LOVHJEMLES 20
LOVBRUDDET 20
LOVLØSHETA 20
LOVKYNDIG 20
LOVGYLDIG 20
LOVHJEMLER 20
LOVPÅLAGT 20
LOVSPRÅKA 20
LOVSPRÅK 19
LOVLÆREREN 19
LOVHJEMLE 19
LOVSYNGER 19
LOVGIVNING 19
LOVLØSHET 19
LOVBYDD 19
LOVHJEMLA 19
LOVBUNDNE 19
LOVPLIKTIG 19
LOVSYNGES 19
LOVBRUDDA 19
LOVBOLKENE 19
LOVBUNDET 19
LOVBUDENE 19
LOVLÆRERNE 19
LOVUTKASTA 18
LOVBESTEMT 18
LOVBOLKER 18
LOVSYNGE 18
LOVGIVING 18
LOVBUDET 18
LOVLYDIG 18
LOVHJEML 18
LOVBUDTE 18
LOVGIVEREN 18
LOVBYS 18
LOVKVADENE 18
LOVGIVERNE 18
LOVLÆRERE 18
LOVGIVENDE 18
LOVBROTTET 18
LOVVERKENE 18
LOVBRUDD 18
LOVVEDTAKA 18
LOVKVEDENE 18
LOVBOLKEN 18
LOVREGULER 18
LOVPRISING 18
LOVBYR 18
LOVKVEDET 17
LOVSUNGET 17
LOVVERKET 17
LOVBROTTA 17
LOVMÅLENE 17
LOVKVEDER 17
LOVLÆRER 17
LOVKVADET 17
LOVUTKAST 17
LOVBESTEM 17
LOVSUNGNE 17
LOVVEGENE 17
LOVBOKEN 17
LOVVERKER 17
LOVSTVANG 17
LOVSUNGEN 17
LOVGIVERE 17
LOVVEDTAK 17
LOVHEIMLET 17
LOVFASTHET 17
LOVBØD 17
LOVKONTORA 17
LOVLIGHETA 17
LOVARBEIDA 17
LOVSYNG 17
LOVBUDA 17
LOVSFORMER 17
LOVSTUDIER 17
LOVBUDT 17
LOVBY 17
LOVSFORMEN 17
LOVFORSLAG 17
LOVHEIMLES 17
LOVHEIMLER 17
LOVGIVER 16
LOVVEGER 16
LOVVEIENE 16
LOVBOLK 16
LOVBROTT 16
LOVMAKEREN 16
LOVGIINGER 16
LOVKVEDA 16
LOVSAMLING 16
LOVBUD 16
LOVFESTING 16
LOVTAKINGA 16
LOVKRAFTEN 16
LOVPRISES 16
LOVHEIMLA 16
LOVMAKERNE 16
LOVTEKNISK 16
LOVEKIRKER 16
LOVSTUDIA 16
LOVLIGHET 16
LOVEKIRKEN 16
LOVREFORM 16
LOVVEGEN 16
LOVPRISER 16
LOVVERKA 16
LOVMÅLET 16
LOVHEIMEL 16
LOVMESSIGE 16
LOVARBEID 16
LOVKVEDE 16
LOVKOMITE 16
LOVGIINGEN 16
LOVPRISTE 16
LOVSFORMA 16
LOVKREFTER 16
LOVSKRAFTA 16
LOVÆRET 16
LOVBOKA 16
LOVHEIMLE 16
LOVKONTOR 16
LOVKVADA 16
LOVMESSIG 15
LOVSANGENE 15
LOVTALINGA 15
LOVEKIRKA 15
LOVTEKSTER 15
LOVSKRAFT 15
LOVTAKENDE 15
LOVTAINGEN 15
LOVENDRING 15
LOVTEKSTEN 15
LOVERINGEN 15
LOVTAKING 15
LOVGIINGA 15
LOVKRAFTA 15
LOVFESTEDE 15
LOVFESTETE 15
LOVREGELEN 15
LOVSTRIDIG 15
LOVPRIST 15
LOVHEIML 15
LOVLAUST 15
LOVVEIER 15
LOVVEIEN 15
LOVVERK 15
LOVLAUSE 15
LOVEKIRKE 15
LOVMÅLA 15
LOVSFORM 15
LOVLØST 15
LOVKVAD 15
LOVMAKERE 15
LOVLØSE 15
LOVPRISE 15
LOVBOK 15
LOVFESTER 14
LOVSTRIDER 14
LOVTAINGA 14
LOVDAGENE 14
LOVOTTENE 14
LOVMÅL 14
LOVSANGEN 14
LOVVEG 14
LOVGAV 14
LOVMAKER 14
LOVPRIS 14
LOVLAUS 14
LOVGIENDE 14
LOVSTEDENE 14
LOVKRAFT 14
LOVSTRIDEN 14
LOVORDENE 14
LOVSAKENE 14
LOVERINGA 14
LOVFESTES 14
LOVTALING 14
LOVÆR 14
LOVGIING 14
LOVTALENDE 14
LOVTEKSTA 14
LOVREGLER 14
LOVFESTET 14
LOVSANGER 14
LOVLØS 14
LOVANTENE 13
LOVOTTEN 13
LOVDAGER 13
LOVSTEDER 13
LOVSAKEN 13
LOVTALENE 13
LOVFESTA 13
LOVREGEL 13
LOVFASTE 13
LOVNADENE 13
LOVFESTE 13
LOVSTEDET 13
LOVORDET 13
LOVERING 13
LOVVEI 13
LOVOTTER 13
LOVINGEN 13
LOVSAKER 13
LOVTEKST 13
LOVTAING 13
LOVGITTE 13
LOVERENDE 13
LOVDAGEN 13
LOVFAST 12
LOVINGA 12
LOVORDA 12
LOVGITT 12
LOVTOK 12
LOVFEST 12
LOVNADEN 12
LOVANTEN 12
LOVLIGE 12
LOVNADER 12
LOVSAKA 12
LOVTALER 12
LOVANTER 12
LOVTALEN 12
LOVTALTE 12
LOVARIEN 12
LOVTALES 12
LOVSTRID 12
LOVTATTE 12
LOVSANG 12
LOVLIG 11
LOVEREN 11
LOVGIR 11
LOVING 11
LOVORD 11
LOVSAK 11
LOVDAG 11
LOVTALE 11
LOVTATT 11
LOVENEN 11
LOVERTE 11
LOVTALT 11
LOVERNE 11
LOVENDE 11
LOVERES 11
LOVERER 11
LOVANTE 11
LOVOTT 11
LOVGIS 11
LOVSTED 11
LOVTAL 10
LOVETE 10
LOVGA 10
LOVGI 10
LOVARI 10
LOVTAS 10
LOVEDE 10
LOVERE 10
LOVNAD 10
LOVART 10
LOVENE 10
LOVTAR 10
LOVERT 10
LOVER 9
LOVEN 9
LOVTE 9
LOVDE 9
LOVTA 9
LOVES 9
LOVET 9
LOVD 8
LOVA 8
LOVE 8
LOVT 8

Ord som slutter med LOV

OrdPoeng
KOMMUNESTYRELOV 31
ARBEIDSMILJØLOV 30
LØNNSSTOPPLOV 28
MILJØVERNLOV 27
TOBAKKSSKADELOV 26
SKOGBRUKSLOV 26
FOLKETRYGDLOV 26
LAUSGJENGERLOV 26
PRIVATSKOLELOV 26
KULTURMINNELOV 26
ARVEAVGIFTSLOV 26
LØSGJENGERLOV 26
PARTNERSKAPSLOV 26
FORMANNSKAPSLOV 26
AVBETALINGSLOV 25
HÅNDVERKSLOV 25
UNIVERSITETSLOV 25
ARVEFØLGELOV 25
ARBEIDERVERNLOV 25
KOMMISJONSLOV 25
UTVANDRINGSLOV 25
FORVALTNINGSLOV 25
BYGNINGSLOV 25
TINGLYSINGSLOV 25
FORURENSINGSLOV 25
VERNEPLIKTSLOV 25
ARBEIDSTVISTLOV 25
BIBLIOTEKLOV 24
TVISTEMÅLSLOV 24
VEGTRAFIKKLOV 24
VERGEMÅLSLOV 24
KONKURRANSELOV 24
INNKREVNINGSLOV 24
BEREDSKAPSLOV 24
GRUNNSKOLELOV 23
INNVANDRINGSLOV 23
FOSTERDRAPSLOV 23
SJØFARTSLOV 23
KJØPSLOV 23
AKSJESKATTELOV 23
SJØMANNSLOV 23
KONSESJONSLOV 23
BARNEVERNSLOV 23
JAMVEKTSLOV 23
BILANSVARSLOV 23
VEITRAFIKKLOV 23
INNKREVINGSLOV 23
INVESTERINGSLOV 23
ÅNDSVERKLOV 22
SKAUVERNLOV 22
ANTIDOPINGLOV 22
ETABLERINGSLOV 22
FULLMAKTSLOV 22
NATURVERNLOV 22
BARNEHAGELOV 22
SKJØNNSLOV 22
UNNTAKELSESLOV 22
FORSIKRINGSLOV 22
UNNTAGELSESLOV 22
BEORDRINGSLOV 22
GUDSKJELOV 22
RØYKELOV 22
REGNSKAPSLOV 21
KOMMUNELOV 21
VANNVERNLOV 21
SKOGVERNLOV 21
VASSVERNLOV 21
LIKEVEKTSLOV 21
SANKSJONSLOV 21
APARTHEIDLOV 21
VÅPENLOV 21
SAMORDNINGSLOV 21
VASSDRAGSLOV 20
FYLKESLOV 20
RETTERGANGSLOV 20
BURETTSLOV 20
SUNNHETSLOV 20
SAMFERDSELSLOV 20
STRANDPLANLOV 20
JUNGELLOV 20
RETTSPLEIELOV 20
KONKURSLOV 20
ANTITRUSTLOV 19
LEGEMIDDELLOV 19
ALKOHOLLOV 19
ERSTATNINGSLOV 19
HUSLEIELOV 19
ANGREFRISTLOV 19
TYNGDELOV 19
UNNTAKSLOV 18
FREDNINGSLOV 18
MORARENTELOV 18
HOVEDLOV 18
RÅFISKLOV 18
FREMMEDLOV 17
MÅNEDSLOV 17
SJEKKLOV 17
LAGTINGSLOV 17
LIGNINGSLOV 17
HAVNELOV 17
TVANGSLOV 17
VEKSELLOV 17
SJØLOV 17
HJEMLOV 17
TILLEGGSLOV 17
LIKNINGSLOV 17
ANSVARSLOV 17
ÅRSAKSLOV 17
KRIMINALLOV 17
KAUSALLOV 17
HÆRLOV 17
RØKELOV 16
GRUNNLOV 16
STRAFFELOV 16
HAKKELOV 16
AKSJELOV 16
LØNNSLOV 16
INKASSOLOV 16
PATENTLOV 16
AVTALELOV 16
HANDELSLOV 16
ABORTLOV 16
VALGLOV 15
POSTLOV 15
PANTELOV 15
SÆRLOV 15
JORDLOV 15
NATURLOV 15
NAVNELOV 15
BARNELOV 15
VERNELOV 15
BORTLOV 15
LOTTERILOV 15
HOTELLOV 15
TRUSTLOV 15
JAKTLOV 15
LYDLOV 15
BANKLOV 15
AMNESTILOV 15
JANTELOV 15
SKIFTELOV 15
NABOLOV 15
FORKLOV 14
VEGLOV 14
PASSLOV 14
MÅLLOV 14
JERNLOV 14
BIKLOV 14
NØDLOV 14
ARVELOV 14
SKOLELOV 14
SOSIALLOV 14
LIVSLOV 14
HEIMLOV 14
KRIGSLOV 14
VILTLOV 14
PRISLOV 14
HASTELOV 14
MODELLOV 14
RAMMELOV 14
SKATTELOV 14
GRANNELOV 14
KIRKELOV 14
HELSELOV 14
SMITTELOV 14
VEILOV 13
STRANDLOV 13
TRULOV 13
VINLOV 13
MOSELOV 13
ODELSLOV 13
LANDSLOV 12
UTLOV 12
LEGELOV 12
FORLOV 12
TROLOV 11
TOLLOV 11
LOSLOV 11
ULOV 11
FALLOV 11
DATALOV 11
LANDLOV 11
ORLOV 10
KLOV 9

Bøyningsformer av LOV

Lignende ord av LOV

Anagram av LOV

For mer informasjon om ordet LOV kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LOV til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok