LYA i Scrabble - ordspill.com

LYA i Scrabble

LYA er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ALY.

Scrabble poeng
8
Scrabble poeng per bokstav
L1Y6A1

Ved å legge til én bokstav til LYA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ACYL 18
YAWL 16
LØYA 13
BLYA 12
HYLA 11
FLYA 10
ASYL 9
LADY 9
LYNA 9
LYRA 9
LYSA 9
LYTA 9
SLYA 9

Ord som slutter med LYA

OrdPoeng
TURBOPROPFLYA 33
OVERVÅKINGSFLYA 33
JAGERBOMBEFLYA 32
JUMBOJETFLYA 32
CHARTERFLYA 28
PATRULJEFLYA 27
ULYKKESFLYA 27
OVERLYDSFLYA 27
AMBULANSEFLYA 26
LANDBRUKSFLYA 26
NYTTÅRSRALLYA 26
PASSASJERFLYA 25
JETJAGERFLYA 25
PROPELLFLYA 24
FORRETNINGSFLYA 24
FORMIDDAGSFLYA 24
BOMBEFLYA 23
TRANSPORTFLYA 23
MILITÆRFLYA 23
FLOTTØRFLYA 23
UTENLANDSFLYA 22
AMFIBIEFLYA 22
PRIVATFLYA 22
ANGREPSFLYA 21
SJARTERFLYA 20
VETERANFLYA 20
SPORTSFLYA 20
JULEFLYA 20
KVELDSFLYA 20
SPEIDERFLYA 20
VINTERRALLYA 20
SJØFLYA 20
INNENRIKSFLYA 20
INNENLANDSFLYA 20
TRAFIKKFLYA 20
JAGERFLYA 19
SPIONFLYA 19
SØKEFLYA 19
KAMPFLYA 19
BÅTFLYA 19
MORGENFLYA 19
DIREKTEFLYA 18
POSTFLYA 18
HENGEFLYA 18
MODELLFLYA 18
MIKROFLYA 18
SKOLEFLYA 17
PADDESLYA 17
SMÅFLYA 17
KRIGSFLYA 17
HENGFLYA 17
RUTEFLYA 17
JETTFLYA 17
EKSTRAFLYA 17
STRIDSFLYA 16
JETFLYA 16
GODSFLYA 16
HUSLYA 16
GLIDEFLYA 16
MARIFLYA 15
SEGLFLYA 15
TANKFLYA 15
SEILFLYA 14
NATTFLYA 14
DAGFLYA 14
TAXIFLYA 13
NATTELYA 13
BLYA 12
RALLYA 11
FLYA 10
SLYA 9

Lignende ord av LYA

Anagram av LYA

For mer informasjon om ordet LYA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LYA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok