YL i Scrabble - ordspill.com

YL i Scrabble

YL er et substantiv2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver LY.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
Y6L1

Ved å legge til én bokstav til YL kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
LØY 12
LYV 11
BLY 11
HYL 10
MYL 9
KYL 9
LYG 9
FLY 9
YLE 8
YLA 8
TYL 8
SYL 8
SLY 8
RYL 8
LYT 8
LYS 8
LYR 8
LYN 8
LYE 8
LYD 8
LYA 8
YLT 8

Ord som starter på YL

OrdPoeng
YLINGEN 13
YLINGA 12
YLENDE 11
YLING 11
YLENE 10
YLET 9
YLTE 9
YLER 9
YLES 9
YLEN 9
YLA 8
YLE 8
YLT 8

Ord som slutter med YL

OrdPoeng
SINNSSJUKEASYL 26
POLYVINYL 26
DIPOLMOLEKYL 24
HYPOSTYL 24
SINNSSYKEASYL 24
TOKSINMOLEKYL 23
HYDROKSYL 23
MAKROMOLEKYL 23
VANNMOLEKYL 22
VASSMOLEKYL 22
AKTINMOLEKYL 21
KRYPSYL 21
ACETYL 20
KARBOKSYL 20
HUNDEHYL 20
ULVEHYL 20
VARGEHYL 19
KARBONYL 18
VARGHYL 18
ACYL 18
GLEDESHYL 17
KRIGSHYL 17
BUTYL 16
HULSYL 16
PERISTYL 16
PROSTYL 16
KIRKEASYL 16
MOLEKYL 15
KAKODYL 15
BENZOYL 15
BASKYL 15
EPISTYL 15
INDOKSYL 15
KRAPYL 15
FORMYL 14
HOLSYL 14
FENTANYL 14
KABYL 14
ENDOSTYL 14
LASKESYL 14
DIFENYL 13
RIDIKYL 13
KONDYL 13
LASKSYL 13
BENZYL 13
YL 13
VINYL 13
YL 13
DIASTYL 12
SPYL 12
MALTYL 12
PRYL 12
DAKTYL 12
SALISYL 12
METYL 11
REKYL 11
FENYL 11
AKRYL 11
ALKYL 11
TETRYL 11
GRYL 10
HYL 10
SKYL 10
KRYL 10
ALLYL 10
DRYL 9
ASYL 9
ETYL 9
MYL 9
KYL 9
SYL 8
TYL 8
RYL 8

Bøyningsformer av YL

Lignende ord av YL

Anagram av YL

For mer informasjon om ordet YL kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet YL til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok