KA i Wordfeud - ordspill.com

KA i Wordfeud

KA er et substantiv2 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AK.

Wordfeud poeng
4
Wordfeud poeng per bokstav
K3A1

Ved å legge til én bokstav til KA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
KAV 9
VAK 9
ÅKA 8
ØKA 8
UKA 8
PAK 8
KØA 8
KUA 8
KAU 8
JAK 8
AUK 8
BAK 8
HAK 7
MAK 6
LAK 6
KAL 6
KAM 6
KAI 6
ANK 5
ARK 5
AKT 5
SKA 5
SAK 5
RAK 5
ASK 5
TAK 5
KRA 5
KAE 5
KNA 5
KEA 5
AKS 5
KAT 5
KAS 5
KAR 5
KAN 5
AKE 5

Ord som starter på KA

OrdPoeng
KABYL 18
KAPOK 14
KAUPA 13
KAJUN 13
KAGGE 13
KABBA 13
KAPPA 13
KAGGA 13
KAPPE 13
KAPUN 13
KABBE 13
KAUKE 12
KARGO 12
KAVLA 12
KAVLE 12
KABB 12
KAPP 12
KAVAI 12
KALVA 12
KAUKA 12
KAUP 12
KALVE 12
KAING 11
KABAL 11
KAVDE 11
KAJAL 11
KARVE 11
KAKKA 11
KABLA 11
KARVA 11
KABIN 11
KAVET 11
KAVER 11
KAUK 11
KAPSL 11
KAKAO 11
KABEL 11
KABLE 11
KAMBA 11
KAVES 11
KAKKE 11
KAURI 11
KAVEN 11
KASKO 11
KAPO 11
KARIB 11
KALV 11
KALUN 11
KAVL 11
KAUTE 10
KAPRA 10
KAKLE 10
KARPE 10
KARV 10
KALIF 10
KAKLA 10
KAVA 10
KAKK 10
KALKE 10
KAUET 10
KALKA 10
KAVD 10
KAUER 10
KABL 10
KAUSE 10
KAPRE 10
KAPER 10
KAMP 10
KASUS 10
KAUES 10
KAVE 10
KALIA 9
KAPR 9
KAOSA 9
KANON 9
KARKA 9
KAMME 9
KAMMA 9
KAFFE 9
KANKA 9
KAUE 9
KAMEL 9
KAKI 9
KALLA 9
KAUR 9
KAUA 9
KALLE 9
KANAK 9
KAUT 9
KAPS 9
KAKL 9
KAKSA 9
KAKET 9
KARKE 9
KAV 9
KAFIR 9
KALK 9
KAMIN 9
KAKER 9
KAKES 9
KANKE 9
KARSK 9
KAKSE 9
KALAS 8
KALEN 8
KALDE 8
KAIER 8
KAU 8
KAKS 8
KALDT 8
KARK 8
KANEL 8
KAIET 8
KAKE 8
KANIN 8
KARMA 8
KALI 8
KANO 8
KALTE 8
KAOS 8
KALL 8
KANAL 8
KALER 8
KAIEN 8
KAMRA 8
KARRI 8
KAMSA 8
KAMSE 8
KAMRE 8
KANK 8
KAKA 8
KASSA 7
KARES 7
KADRE 7
KASTE 7
KASES 7
KADDE 7
KANAT 7
KAREN 7
KATER 7
KARAT 7
KADER 7
KANEN 7
KANTE 7
KAK 7
KARDE 7
KARM 7
KASET 7
KAENE 7
KARET 7
KAFE 7
KASTA 7
KALA 7
KAIE 7
KASER 7
KADI 7
KALT 7
KAMS 7
KAIA 7
KALD 7
KAME 7
KANTA 7
KANNA 7
KASSE 7
KATTA 7
KARTE 7
KARRE 7
KARSE 7
KATTE 7
KATET 7
KARER 7
KASEN 7
KANER 7
KANTR 7
KARDA 7
KARRA 7
KANNE 7
KATEN 7
KARTA 7
KARA 6
KASA 6
KAM 6
KAL 6
KAI 6
KANE 6
KATT 6
KAST 6
KASE 6
KARD 6
KAES 6
KARE 6
KAEN 6
KAER 6
KART 6
KASS 6
KANT 6
KANA 6
KARR 6
KADD 6
KAN 5
KAS 5
KAE 5
KAT 5
KAR 5

Ord som slutter med KA

OrdPoeng
KICKA 19
VÆSKA 18
ROCKA 18
FØYKA 18
RØYKA 17
CIRKA 17
PSYKA 17
RYKKA 16
FYLKA 16
DYKKA 16
TYKKA 16
PUKKA 15
VOKKA 15
BUKKA 15
JUKKA 15
DYNKA 14
BULKA 14
HUKKA 14
VIKKA 14
GULKA 14
FYKA 14
MYKA 14
BURKA 13
MUKKA 13
PIKKA 13
GUSKA 13
BRÅKA 13
SJUKA 13
MØKKA 13
SYKA 13
KA 13
BOLKA 13
BUSKA 13
YNKA 13
HULKA 13
SJÅKA 13
HÅLKA 13
VEKKA 13
YRKA 13
LUKKA 13
JOIKA 13
KULKA 13
VODKA 13
HOKKA 13
BUNKA 13
KJAKA 12
KIKKA 12
KUSKA 12
DUKKA 12
VALKA 12
BUKA 12
JEKKA 12
KAUKA 12
PILKA 12
BROKA 12
MOKKA 12
PAKKA 12
NØKKA 12
LOKKA 12
VISKA 12
SUKKA 12
VIRKA 12
VINKA 12
RUKKA 12
KUNKA 12
KROKA 11
KONKA 11
FOLKA 11
LURKA 11
PIRKA 11
PISKA 11
VRAKA 11
HUKA 11
DOKKA 11
VESKA 11
VIKA 11
SOKKA 11
JOKA 11
BOKA 11
SULKA 11
VERKA 11
BLEKA 11
PINKA 11
SPEKA 10
BARKA 10
HAIKA 10
RØSKA 10
RUSKA 10
BASKA 10
ÅTAKA 10
MEKKA 10
HINKA 10
BRAKA 10
TUSKA 10
ØNSKA 10
DUSKA 10
LEKKA 10
KEIKA 10
STUKA 10
BENKA 10
TOLKA 10
DIKKA 10
NUSKA 10
JENKA 10
BANKA 10
STÅKA 10
DOLKA 10
KLAKA 10
VAKA 10
OKKA 10
PIKA 10
RUNKA 10
KOKA 10
RAUKA 10
ØRSKA 10
BREKA 10
DUNKA 10
KA 10
NIKKA 10
KALKA 10
LUKA 10
ULKA 10
REKKA 9
LOKA 9
LEIKA 9
KREKA 9
KA 9
AUKA 9
PAKA 9
KA 9
BEKA 9
BAKA 9
KARKA 9
MELKA 9
HIKA 9
FISKA 9
KRAKA 9
SHAKA 9
HARKA 9
TEKKA 9
PEKA 9
DUKA 9
DEKKA 9
KA 9
MINKA 9
TAKKA 9
NAKKA 9
ILSKA 9
HANKA 9
RAKKA 9
KIKA 9
RUKA 9
FLAKA 9
KA 9
ORKA 8
HAKA 8
FIKA 8
LENKA 8
KAKA 8
MERKA 8
ÅKA 8
AKKA 8
ØKA 8
LIKA 8
UKA 8
LERKA 8
SINKA 8
LESKA 8
REIKA 8
FARKA 8
DIRKA 8
MASKA 8
SIKA 7
TANKA 7
IDKA 7
SNAKA 7
DANKA 7
SENKA 7
SANKA 7
STEKA 7
DIKA 7
TIKA 7
RASKA 7
EIKA 7
NASKA 7
ALKA 7
DASKA 7
LAKA 7
RANKA 7
RIKA 7
STAKA 7
MAKA 7
INKA 7
LEKA 7
ARKA 6
REKA 6
ANKA 6
SAKA 6
RAKA 6
ENKA 6
NEKA 6
ASKA 6
ESKA 6
TAKA 6
SKA 5

Lignende ord av KA

Anagram av KA

For mer informasjon om ordet KA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok