YL i Wordfeud - ordspill.com

YL i Wordfeud

YL er et substantiv2 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver LY.

Wordfeud poeng
10
Wordfeud poeng per bokstav
Y8L2

Ved å legge til én bokstav til YL kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
LYV 15
BLY 14
LYG 14
LØY 14
HYL 13
KYL 13
MYL 12
FLY 12
YLE 11
YLA 11
TYL 11
SYL 11
SLY 11
RYL 11
LYT 11
LYS 11
LYR 11
LYN 11
LYE 11
LYD 11
LYA 11
YLT 11

Ord som starter på YL

OrdPoeng
YLINGEN 19
YLINGA 18
YLING 17
YLENDE 14
YLENE 13
YLER 12
YLES 12
YLEN 12
YLET 12
YLTE 12
YLE 11
YLT 11
YLA 11

Ord som slutter med YL

OrdPoeng
POLYVINYL 35
DIPOLMOLEKYL 33
TOKSINMOLEKYL 32
SINNSSJUKEASYL 31
SINNSSYKEASYL 31
MAKROMOLEKYL 31
HYPOSTYL 30
HYDROKSYL 30
VASSMOLEKYL 29
VANNMOLEKYL 29
AKTINMOLEKYL 29
KRYPSYL 27
KARBOKSYL 26
VARGEHYL 25
ULVEHYL 25
VARGHYL 24
KRIGSHYL 24
GLEDESHYL 23
HUNDEHYL 23
KARBONYL 23
ACETYL 23
KIRKEASYL 22
INDOKSYL 21
KAKODYL 21
MOLEKYL 21
ACYL 21
PROSTYL 20
PERISTYL 20
HULSYL 20
LASKESYL 19
BUTYL 19
BENZOYL 19
EPISTYL 19
KRAPYL 19
RIDIKYL 19
HOLSYL 19
BASKYL 19
LASKSYL 18
KABYL 18
VINYL 18
FORMYL 18
ENDOSTYL 18
KONDYL 18
SALISYL 17
DIFENYL 17
FENTANYL 17
DIASTYL 16
MALTYL 16
ALKYL 16
DAKTYL 16
BENZYL 16
PRYL 15
YL 15
SPYL 15
YL 15
REKYL 15
GRYL 15
ALLYL 15
AKRYL 15
KRYL 14
TETRYL 14
FENYL 14
SKYL 14
METYL 14
KYL 13
HYL 13
ETYL 12
ASYL 12
MYL 12
DRYL 12
RYL 11
TYL 11
SYL 11

Bøyningsformer av YL

Lignende ord av YL

Anagram av YL

For mer informasjon om ordet YL kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet YL til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok