Wordfeud-ordbok

Er ERGOTERAPI tillatt i Wordfeud?

Ja! ERGOTERAPI er tillatt i Wordfeud og gir deg 19 poeng.

Annonsering

Wordfeud-poeng

Poeng
19
Bokstavpoeng
E1R1G4O3T1E1R1A1P4I2

Definisjoner

Bokmålsordboka OrdUIB dictionary logo

Substantiv

ergoterapi - behandling av helseproblemer ved hjelp av aktiviteter, tilpasning av omgivelsene og bruk av tekniske hjelpemidler

Wikipedia Wiktionary dictionary logo

  • Ergoterapi er en helsefaglig term som utøves av en ergoterapaut. Det vil si behandling gjennom aktivitet, og har som mål å hjelpe mennesker å oppnå deres maksimale funksjonsnivå ut fra deres egne forutsetninger. Ergoterapeuter tilbyr blant annet trening i enkelte aktiviteter, tilrettelegging av hjemmet og råd om og formidling av hjelpemidler.

Ordklasse 🔤

  • ergoterapi, substantiv; ubestemt form, entall.

Substantiv

  • Entall
  • Ubestemt form: (en) ergoterapi
  • Bestemt form: (den) ergoterapien
  • Flertall
  • Ubestemt form: (flere) ergoterapier
  • Bestemt form: (alle) ergoterapiene

Store Norske Leksikon SNL lexicon logo

aktivitør

Aktivitør er en yrkesutøver som arbeider innen helse- og sosialsektoren ved for eksempel rehabiliteringssenter, dagsenter for eldre, bokollektiv eller vernet bedrift. Aktivitørens hovedoppgave er å aktivisere brukeren gjennom å tilrettelegge for aktiviteter som oppleves som meningsfulle og stimulerende.Aktivitøren har kompetanse til å bruke aktiviteter målrettet for å vedlikeholde brukerens funksjonsnivå, og gi en opplevelse av mestring.

artikkel

Diakonhjemmet Sykehus

Diakonhjemmet er et privateid sykehus etablert i 1893 i Oslo. Sykehuset har lokalsykehusfunksjoner for innbyggere i Oslo vest på vegne av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst, som har ansvaret for spesialhelsetjenester i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Agder.Diakonhjemmet har ansvaret for behandling av somatiske og psykiske lidelser, samt rusbehandling.

artikkel

fremmedord

Fremmedord er ord fra et fremmed språk som har beholdt trekk ved dette språkets struktur og ikke fullt ut er blitt tilpasset språket det er lånt inn i..

artikkel

ergoterapi

Ergoterapi er et helsefag som handler om å fremme helse gjennom aktivitet, og å støtte mennesker i å utføre aktiviteter og delta i samfunnet. I ergoterapi brukes aktiviteter direkte i behandling og opptrening, og indirekte ved å tilrettelegge for gjøremål gjennom tilpasning av omgivelser og bruk av tekniske hjelpemidler. Fagpersoner utdannet innen ergoterapi kalles ergoterapeuter.Ergoterapi bygger på at det er en nær sammenheng mellom aktivitetene vi utfører og helsen vår.

artikkel
ergoterapi - Gjengitt med tillatelse

Credit: Gjengitt med tillatelse

helse- og omsorgstjenester

Helse- og omsorgstjenester er offentlige tjenester knyttet til helse og omsorg i kommunene, blant annet helsetjenester i hjemmet, plass i institusjoner, personlig assistanse, praktisk bistand, omsorgslønn og avlastningstiltak. Ut over dette kan den enkelte kommune ha egne ordninger og tilbud som for eksempel matombringing og trygghetsalarm. Noen kommuner tilbyr tjenester som demens-koordinator, frisklivssentral, hjemmetjenester for funksjonshemmede, koordinator for individuell plan, syns- og hørselkontakt, og velferds-teknologiske hjelpemidler.

artikkel
helse- og omsorgstjenester - Gjengitt med tillatelse

Credit: Gjengitt med tillatelse

Legg til én bokstav

Ord Def. Poeng  
OPPAGITERER 23

Starter med

Ord Def. Poeng  
ERGOTERAPIENE 22
ERGOTERAPIEN 21
ERGOTERAPIER 21